Programma

We zijn trots op wat we de voorbije jaren gerealiseerd hebben.

Zonder overdrijven kunnen we stellen dat Hulshout de laatste jaren groener geworden is en dat er hard gewerkt wordt om onze gemeente milieuvriendelijker en duurzamer te maken.

Maar een aantal projecten zitten nog in de pijplijn en moeten nog verder afgewerkt worden. en ons programma bevat een reeks nieuwe projecten waarvoor we ons met veel plezier willen inzetten om ze te realiseren.

 

Download het volledig programma

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Gewoon enkele cijfers om de achterliggende bezorgdheid te schetsen.
De gemiddelde stopafstand van een auto op een droog wegdek die 50 km/u rijdt is 27,5 meter. De stopafstand bij een snelheid van 30 km/u is 13,5 meter.
Hoe hoger de snelheid, hoe zwaarder ook de impact van de botsing. Bij 50 km/uur komt de impact van een botsing overeen met een val van 10 meter en bij 70 km/uur met een valt van 19 meter hoogte.
Daarenboven stijgt ook de kans op overlijden van een zwakke weggebruiker die in een ongeval betrokken is exponentieel: tegen 30 km/uur ligt de kans op overlijden op 15%, tegen 50 km/uur is dat al 60%. En tegen 60 km/uur is die kans zelfs 85%.
Daarom pleiten wij voor een alternatieve mobiliteit.

Voor het invoeren van een alternatieve mobiliteit gaan we uit van de meest kwetsbare weggebruikers: kinderen en senioren. Wat op maat is voor kinderen, senioren, jonge ouders met een kinderwagen, is meteen aangenamer en veiliger voor alle weggebruikers.
Daarom willen we ook een snelheidsregime op maat invoeren. In alle woongebieden een maximum snelheid van 30 km/u. Voor een beperkt aantal verbindingswegen binnen de bebouwde kom 50km/u en 70 km/u voor de ontsluitingswegen buiten de bebouwde kom.

Verder willen wij het STOP-principe promoten. STOP staat voor eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en dan pas de privéwagen. Om dit principe een kans op slagen te geven is het hierboven vermelde snelheidsregime onontbeerlijk.
Even onontbeerlijk zijn dan natuurlijk goed onderhouden voet- en fietspaden.
Bij de heraanleg van de Heibaan moet een fietsostrade in overweging genomen worden.
Het verder heropenen of herwaarderen van trage wegen past ook in dit principe.

Daarnaast willen we lifterspunten bvb aan de bushaltes installeren als alternatief voor het gebrekkige openbaar vervoer.

 

download hier ons mobiliteitsplan

10ha groen & natuur

10 ha groen & natuur extra

Groen maakt mensen gezonder, bevordert sociale contacten, maakt dagen van strenge vorst of hittegolven draaglijker, enzovoort. Die voordelen komen uit alle hoeken: privétuinen, parken, groendaken, individuele bomen, …

Dat is een van de conclusies van een onderzoek in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos dat de baten van groen in kaart brengt.

Ook uit andere studies, zoals de literatuurstudie van VITO in 2013, bleek al dat groen in de nabijheid mensen gezonder maakt, goed is voor het klimaat en de sociale samenhang bevordert.

Kinderen die gemakkelijk toegang hebben tot veilige groene ruimtes, zijn vaker fysiek actief en dat heeft een positieve invloed op hun ontwikkeling.

Elke Vlaming zou toegang moeten hebben tot een park of natuurgebied van 30 ha op maximaal 1,6 km afstand.

 

Daarom maken wij, Groen Hulshout, 10 ha meer groen en natuur een speerpunt in ons programma.

 

Hoe willen wij dat bereiken?

  • Het actief promoten en ondersteunen van de actie “Behaag de Kempen”, een verplichting om in nieuwe verkavelingen 10 % streekeigen groen te voorzien, aankoop en beplanting van kleine verloren stukjes grond, leegstaande weekendverblijven aankopen, woonuitbreidingsgebieden niet aansnijden,  samenwerken met Natuurpunt ...
  • Maar natuurlijk kunnen we niet buiten uw goodwill en medewerking om dit te realiseren.
  • Een voorbeeld van onze goede wil, is de aanplant van een speelbos langs de Booischotseweg tegenover het Toreken.

Duurzaam samenleven

In het huidige tijdperk waarin sociale media overheerst, waar iedereen ‘vriend’ is met iedereen, en je slechts een muisklik verwijderd bent van ‘verbondenheid’ met anderen, lijkt eenzaamheid onmogelijk. De realiteit is echter anders. Aanhoudende eenzaamheid is een ernstig probleem en iedereen kan vereenzamen, ook jongeren met een uitgebreid online sociaal netwerk. Bijna 8 op de 10 Vlaamse jongeren voelt zich in zekere mate eenzaam. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws.

Het ouderenbehoeftenonderzoek dat we in 2014 lieten uitvoeren toont aan dat de 65-plussers in onze gemeente zich ook best wel eenzaam voelen.

Menselijker, eerlijker en gezonder, zo zien wij de toekomst, voor Hulshout.

Als het van ons afhangt wordt Hulshout nog meer een gemeente waar mensen graag wonen, en zich thuis voelen en waar iedereen zijn plek heeft. We willen de strijd aangaan met eenzaamheid en volop inzetten op ontmoeting.

We willen in elke deelgemeente groene oases met de mogelijkheid van sport en spel, maar die ook gewoon ontmoetingsplekken zijn voor een babbel.

We willen iedereen de mogelijkheid geven om lid te worden van een de Hulshoutse sportclubs of het levendige verenigingsleven door de vrijetijdspas open te stellen voor meer mensen.

We willen ervoor zorgen dat iedereen de weg kan vinden naar de juiste hulp, door nog meer in te zetten op bekendmaking van wat er bestaat in de gemeente zodat mensen de weg vinden en dat ze weten dat de deur voor hen open staat.

Door in te zetten op ontmoetingen tussen onze vrijwlligers, mantelzorgers, ouders van kleine kinderen, mensen die alleen zijn,… willen we evolueren naar een menselijkere, gezondere en eerlijkere gemeente.

 

Beleef de ruimte om je heen

Mensen komen maar buiten in hun dorp of gemeente als er iets te beleven valt. We willen hier de publieke ruimte dan ook optimaal voor inrichten, waarbij een hele variatie aan mogelijkheden al eenvoudig kan gerealiseerd worden.

Door enkele banken te plaatsen creëer je bijkomende rustplekken, terwijl voor kinderen met enkele speeltuigen een nieuwe speelplek te voorschijn komt. Maar ook het speelbos komt er aan voor hen.

Op dezelfde manier kan je plekken maken waar je met de buurt kan komen sporten of zelfs cultuur-momenten kan beleven. Ook een hondenuitloopzone of volkstuintjes behoren tot de mogelijkheden. Of enkele stiltezones.

Aan de gemeente om hier allemaal ruimte voor te zoeken en kwaliteitsvol in te richten. Buurtbewoners en verenigingen worden betrokken om ideeën aan te reiken om tot een duurzame uitwerking te komen. Groen en kindvriendelijkheid moeten hierbij de leidraad zijn. Kindvriendelijke ruimte is immers kwaliteitsvolle ruimte.

Uiteraard moet dit alles ook goed onderhouden blijven. Voldoende vuilbakken op de juiste plaatsen horen er dan natuurlijk bij. Sluikstorten, maar ook andere overlast zoals ongewenst lawaai moet tegengegaan worden. Voldoende controle en tijdig ingrijpen wanneer nodig is dan de boodschap. Ook dit gebeurt in een constante wisselwerking tussen gemeente en de buurt zelf.

Versterken dienstverlening

Om deze plannen consequent te realiseren en tegelijkertijd de dienstverlening naar de burger verder te versterken is het noodzakelijk dat de gemeentelijke diensten voldoende bemand zijn en dat het personeel ondersteund wordt om haar taken goed te kunnen uitvoeren.

We merken hier dat Hulshout op dit vlak momenteel met slechts 6 voltijdse personeelsleden per 1000 inwoners onder het Vlaams gemiddelde scoort. We willen dit optrekken naar 7 pesoneelsleden per 1000 inwoners zodat we hier op een gelijk niveau komen met gelijkaardige gemeenten in Vlaanderen. Deze uitbreiding kan binnen alle gemeentelijke diensetn gebeuren: administratie, technische dienst, OCMW, woonzorgcentrum ...

Het aanwerven van een voltijdse duurzaamheidsambtenaar in de voorbije legislatuur heeft alvast getoond dat investeren in personeel direkte financiële terugverdieneffecten kan hebben en dus niet louter een bijkomende kost is.

We verwachten ook dat het verder opleiden van het personeel de dienstverlening naar de burger, maar ook naar andere gemeenten of hogere niveaus aanzienlijk kan verbeteren en de positie van Hulshout dus op al deze vlakken kan versterken.